Ασφάλιση

Πώς θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές

Εκδόθηκε σήμερα η εφαρμοστική εγκύκλιος για το νέο τρόπο υπολογισμού των εισφορών, οι οποίες θα καταβάλλονται για εργαζομένους στα ΜΜΕ. Σύμφωνα την υπουργική εγκύκλιο, η εργοδοτική εισφορά για τους ασφαλισμένους αυξάνεται από 1.1.2017 στο 8,96% από το 7,5% που ήταν έως 31/12/2016.
Από 1.1.2018, η εργοδοτική εισφορά θα ανέλθει στο 10,42%, από 1/1/2019 θα πάει στο 11,87% και από 1/1/2020 στο 11,33%. Αναλυτικά η εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας αναφέρει ότι: Οι ασφαλισμένοι μισθωτοί, οι οποίοι έως την έναρξη του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καταβάλλουν από 1.1.2017 εισφορά κύριας σύνταξης που ανέρχεται σε ποσοστό 6,67% επί των αποδοχών. Μέχρι 31.12.2016 καταβάλλουν εισφορές ασφαλισμένου στο ύψος που προβλεπόταν σε κάθε Τομέα.
Η εισφορά εργοδότη υπολογίζεται επί των ίδιων αποδοχών και ανέρχεται για το μήνα Δεκέμβριο 2016 σε ποσοστό 7,5%, το οποίο από 1.1.2017 αναπροσαρμόζεται ετησίως ισόποσα και σταδιακά, ώστε την 1.1.2020 να διαμορφωθεί σε ποσοστό 13,33%.
Αναλυτικά, η εξέλιξη των εισφορών μέχρι το 2020 θα έχει ως εξής: Αυξάνεται στο 8,96% η εισφορά των εργοδοτών στα ΜΜΕ Οποιαδήποτε διάταξη ορίζει διάφορο ποσοστό εισφορών από 1.1.2017 παύει να ισχύει (πχ. εισφορές εργαζομένου του τ. ΤΣΠΕΑΘ και εισφορές εργοδότη του τ. ΤΑΤΤΑΘ όπως ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση με αριθ. Φ11321/οικ.45947/1757/19.12.2016, παρ. 7 του αρ. 39 του ν. 3518/2006, παρ. 1 του αρ. 24 του ν. 3083/1954, παρ. 3 του αρ. 5 του ν. 3619/1956).
Ειδικά για τους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης υπολογίζεται επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους ως ορίζεται ανωτέρω και η πρόσθετη εισφορά ασφαλισμένου ποσοστού 3,6%, που καταβάλλεται, για τη συνταξιοδότηση τους με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων . Ορίζεται ότι για τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) για την προσαύξηση του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.
Αντίθετα, στους ασφαλισμένους που κατέβαλαν την ανωτέρω εισφορά και δεν συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.ΑΜ, χορηγείται προσαύξηση στο ανταποδοτικό ποσό της σύνταξης, για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, υπολογιζόμενη με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 30 του ν. 4387/2016 (νόμο Κατρούγκαλου).
Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς. Δεδομένων, δε, των νέων ενιαίων κανόνων υπολογισμού του ποσού της σύνταξης για όλους τους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ ασφαλισμένους (μεταξύ των οποίων είναι και η ανωτέρω πρόβλεψη του άρθρου 30 του ν.4387/2016), η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του ν.4331/2016 θεωρείται καταργηθείσα από της ισχύος του ν.4387/2016 (ήτοι από 13/5/2016).
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών του ασφαλισμένου μισθωτού με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας. Το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτού και εργοδότη ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών και όσον αφορά την εισφορά ασφαλισμένου, εφαρμόζεται και επί πολλαπλής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής.
Συνεπώς από 1.1.2017, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης των μισθωτών και των εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 €, καταργουμένων τυχόν διαφορετικών προβλέψεων που ίσχυαν για τους μισθωτούς του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Το ανώτατο αυτό όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισμένου.
Ορίζεται ότι η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, εφόσον ο μισθωτός είναι άνω των 25 ετών, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 586,08 €. Εννοείται, βέβαια, ότι εφόσον ο μισθωτός είναι έως 25 ετών η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών της κατηγορίας αυτής με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους είναι τα 510,95 ευρώ.
Ορίζεται ότι, από 1.1.2017, η συνολική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης σε είδος και σε χρήμα των μισθωτών ασφαλισμένων του πρώην Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε που εντάσσεται στον Ε.Φ.Κ.Α,ανέρχεται σε ποσοστό 7,10% και κατανέμεται αφενός για παροχές σε είδος σε ποσοστό 6,45% από το οποίο ποσοστό 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, αφετέρου για παροχές σε χρήμα σε ποσοστό 0,65%, όπου ποσοστό 0,40% βαρύνει ο ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη. Η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον υπολογισμό της εισφοράς κύριας σύνταξης
Για τους Λογαριασμούς Ανεργίας και Δώρου (ήτοι το Λογαριασμό Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, τον Λογαριασμό Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης και το Λογαριασμό Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών) του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου, ο οποίος με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4415/2016 (Α΄159) εντάχθηκε στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε, πλην της καταργηθείσης από 15/9/2016 εισφοράς από αγγελιόσημο (παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4411/2016) εξακολουθούν, μέχρι τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ να καταβάλλονται οι εισφορές που ορίζονται από τις καταστατικές διατάξεις του εντασσόμενου Κλάδου.