Εγγραφή

Άρθρο 6

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

1.- Μέλη της Ένωσης γίνονται αδιάκριτα από φύλο:

            α) Οι συντάκτες που παρέχουν συνεχή και έμμισθη εξαρτημένη εργασία σε ημερήσια και εβδομαδιαία εφημερίδα και νομίμως λειτουργούντα ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή οργανωμένα γραφεία ανταποκρίσεων εφημερίδων και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, γραφείων τύπου (ΝΠΔΔ και  συνδικαλιστικών οργανώσεων για τα οποία προβλέπονται οργανικές θέσεις δημοσιογράφων), καθώς και ειδησεογραφικών ιστοσελίδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της Ένωσης, με μισθό ίσο προς το κατώτατο όριο των συλλογικών συμβάσεων της Ένωσης ή ελλείψει αυτών (συλλογικών συμβάσεων) τουλάχιστον ίσο με το κατώτερο όριο της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί νομίμως διαμένοντες και εργαζόμενοι στην Ελλάδα, έχουν όλα τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα και δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τη δημοσιογραφική ιδιότητα. Τα μέλη διακρίνονται σε δόκιμα και τακτικά.

            β) Συντάκτες νοούνται όσοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για τη συγκέντρωση και τη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ύλης, δηλαδή, όσοι εργάζονται επαγγελματικά στην παραγωγή και διαχείριση  δημοσιογραφικού και ενημερωτικού περιεχομένου σε ΜΜΕ (έντυπο, ραδιοτηλεοπτικό, διαδικτυακό ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας), σε γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή σε οποιοδήποτε φορέα ή σχήμα που βεβαιωμένα παράγει ενημερωτικό περιεχόμενο και δραστηριοποιείται στη Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, και εφόσον από την εργασία τους αυτή αποκομίζουν το κύριο ατομικό τους εισόδημα.  Ομοίως, όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι με αντικείμενο την δημοσιογραφική εργασία, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην ίδια γεωγραφική περιοχή και αποκομίζουν το κύριο ατομικό τους εισόδημα από δημοσιογραφική εργασία. Στις επιμέρους ειδικότητες των παραπάνω περιλαμβάνονται, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: διευθυντές σύνταξης, αρχισυντάκτες, συντάκτες, ανταποκριτές, αρθρογράφοι, σχολιαστές, ρεπόρτερ, ειδησεογράφοι, χρονογράφοι, μεταφραστές, σκιτσογράφοι, γελοιογράφοι, διορθωτές, υπεύθυνοι γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας. Απασχολούνται σε ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες, ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς σταθμούς (που λειτουργούν με επίσημη κρατική άδεια), γραφεία τύπου και ενημερωτικές ιστοσελίδες, στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης της Ενώσεως, τηρουμένων πάντοτε των προϋποθέσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 εδάφιο α του παρόντος άρθρου.

            γ) Η συντακτική εργασία και επάρκεια των υποψηφίων μελών ελέγχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εγγραφόμενοι ως δόκιμα ή τακτικά μέλη, απαγορεύεται, επί ποινή διαγραφής, ν’ ασχοληθούν αποκλειστικά με μουσικές παραγωγές ή διαφημίσεις ή άλλα καθήκοντα αντίθετα προς την ιδιότητα του συντάκτου, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 εδάφιο β του παρόντος άρθρου.

            δ) Κάθε νέος συντάκτης μόλις προσληφθεί με σχέση εξηρτημένης εργασίας σε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή ενημερωτική ιστοσελίδα εγγράφεται έπειτα από αίτησή του σε κατάλογο υποψηφίων που τηρεί η γραμματεία της Ένωσης. Όταν περάσουν ένα ή  δύο ή τρία χρόνια σύμφωνα με την παράγραφο 2α ο μαθητευόμενος δύναται να ζητήσει την έγγραφή του ως δοκίμου μέλους της Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.

  1. Για την εγγραφή συντάκτη ως δοκίμου μέλους της Ένωσης, εκτός από τις παραπάνω προϋποθέσεις, απαιτούνται και οι εξής:

            α) Να έχει ο πτυχιούχος ανωτάτης δημοσιογραφικής σχολής μονοετή, ο πτυχιούχος κάθε άλλης ανωτάτης και ανωτέρας σχολής διετή και ο κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης τριετή τουλάχιστον συνεχή και έμμισθη υπηρεσία συντάκτη και να αμείβεται με μισθό ίσο τουλάχιστον με το κατώτερο όριο των Συλλογικών Συμβάσεων ή ελλείψει αυτών της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην περιοχή Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας ή ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή ειδησεογραφική ιστοσελίδα της ίδιας περιοχής.

            β) Οι διακοπές απασχόλησης λόγω ασθενείας, στράτευσης, λοχείας, απεργίας και χρόνου επιδοτήσεων ανεργίας δεν διακόπτουν τον υπολογιζόμενο χρόνο προϋπηρεσίας, εφ’ όσον αμέσως μετά τη λήξη της διακοπής βεβαιώνεται η απασχόληση. Ο προ και μετά τη διακοπή χρόνος καθορίζεται για τον υπολογισμό του χρόνου προϋπηρεσίας.

            γ) Ο μισθός του να είναι ίσος προς το κατώτατο όριο της εκάστοτε συλλογικής σύμβασης εργασίας που ισχύει για τα μέλη της Ένωσης ή ελλείψει συλλογικής σύμβασης ίσος τουλάχιστον με το κατώτερο όριο της εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.

            δ) Να είναι κάτοχος πτυχίου ανωτάτης δημοσιογραφικής σχολής ή πτυχίου άλλης πανεπιστημιακής σχολής ή τουλάχιστον κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή ισοτίμου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.

            ε) Να είναι ασφαλισμένος στη Διεύθυνση ΕΤΑΠ-ΜΜΕ του ΕΦΚΑ και στον ΕΔΟΕΑΠ και να έχει καταβάλει εισφορές ενός, δύο ή τριών ετών, που προβλέπεται στη παράγραφο  2α του παρόντος άρθρου.

            Κατ’ εξαίρεση οι δημοσιογράφοι που δραστηριοποιούνται σε ιστοσελίδες (εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου) της περιοχής της Ένωσης, αποκομίζοντας το κύριο ατομικό τους εισόδημα από την εργασία αυτή και μέχρι να ρυθμιστεί θεσμικά η λειτουργία των ιστοσελίδων, θα μπορούν να γίνονται μέλη της Ένωσης χωρίς να είναι ασφαλισμένοι στη Διεύθυνση ΕΤΑΠ-ΜΜΕ του ΕΦΚΑ, αλλά στον ΕΦΚΑ. Επικουρικά υποχρεούνται να είναι ασφαλισμένοι στον ΕΔΟΕΑΠ.

στ) Να έχει ηλικία 21-40 ετών.          

ζ) Να έχει επιδείξει συμπεριφορά ανάλογη με την αποστολή του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και συναδελφική αλληλεγγύη, ιδιαίτερα σε περιόδους αγωνιστικών κινητοποιήσεων, για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης.

            η) Δόκιμα μέλη μετατάσσονται σε τακτικά με τη συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους από την εγγραφή τους ως δοκίμων.

  1. Δεν εγγράφονται ως δόκιμα μέλη της Ένωσης όσοι έχουν με ιδιοκτήτες εφημερίδων, Ρ/Τ σταθμών και ειδησεογραφικών ιστοσελίδων συγγένεια αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ` αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού ή είναι συνεκδότες και μέτοχοι. Δεν εγγράφονται ως μέλη της Ένωσης όσοι με οποιοδήποτε τρόπο εκδήλωσαν αλληλεγγύη προς τους ιδιοκτήτες Μ.Μ.Ε. που με ενέργειες ή πράξεις τους βλάπτουν τα νόμιμα συμφέροντα των μελών της Ένωσης και όλων των εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. ή χρησιμοποιήθηκαν ως απεργοσπάστες στις περιπτώσεις απεργιακού αγώνα, έπειτα από απόφαση της Ένωσης ή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, ακόμα και αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους όλες οι προϋποθέσεις για την εγγραφή τους.

            4) Δεν εγγράφονται ως μέλη της Ένωσης, όσοι είναι μέλη άλλων ομοιοεπαγγελματικών ή ετεροεπαγγελματικών σωματείων.

            5.- ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ: Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν και μέλη άλλων Ενώσεων Συντακτών μελών της ΠΟΕΣΥ, τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού.

 

Άρθρο 7

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

            α) Για την εγγραφή ως δόκιμου μέλους ή τη μετάταξη δοκίμου στα τακτικά, είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση στα τέλη Απριλίου, Αυγούστου και Δεκεμβρίου κάθε έτους στο Δ.Σ. της Ένωσης. Η αίτηση για την εγγραφή δοκίμου μέλους, η οποία χορηγείται από την Ένωση, πρέπει να συνοδεύεται και από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση εργοδότου για το χρόνο απασχόλησης και το ύψος των αποδοχών.
  2. Αποδεικτικό σπουδών.
  3. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ - ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και ΕΔΟΕΑΠ ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ασφαλιστικών καρτελών, για το χρόνο ασφάλισης και το ύψος των αποδοχών.
  4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εγγραφή του δόκιμου μέλους ανάλογα με τον τίτλο σπουδών που έχει.
  5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
  6. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητος.
  7. Αντίγραφο της εργασιακής σύμβασης που έχει κατατεθεί στον ΟΑΕΔ.
  8. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι μέλος άλλης επαγγελματικής -συνδικαλιστικής οργάνωσης.

            β) Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων το Διοικητικό Συμβούλιο και εντός δέκα (10) ημερών, γνωστοποιεί στα μέλη της Ένωσης τον πίνακα των υποψηφίων και ζητά να εκφρασθούν εντός 15θημέρου εγγράφως οι τυχόν τεκμηριωμένες αντιρρήσεις τους για την εγγραφή υποψηφίου ή υποψηφίων ή τη μετάταξη δοκίμων σε τακτικά.

            γ) Το Δ.Σ. της Ένωσης, ελέγχοντας την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων και εκτιμώντας με ελεύθερη κρίση το ήθος του υποψηφίου, την επαγγελματική του ικανότητα, την ευσυνειδησία και τη συμπεριφορά του γενικά απέναντι στους συναδέλφους του, καλεί αυτόν σε συνέντευξη πριν αποφασίσει για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής του. Το Δ.Σ. της Ένωσης αποφασίζει για την εγγραφή ή μη, μέσα σε 30 μέρες από το τέλος του μήνα που υποβλήθηκε η αίτηση.

            δ) Κατά της απόφασης του Δ.Σ. για την εγγραφή ή μη νέου μέλους, χωρεί μέσα σε ένα μήνα από τη γνωστοποίηση της απόφασης προσφυγή του ενδιαφερομένου ή τακτικού μέλους στο Μικτό Συμβούλιο που συνέρχεται το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άσκηση της προσφυγής και αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.