Εγγραφή

Άρθρο 6

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Μέλη της Ένωσης γίνονται αδιάκριτα από φύλο:
  1. Οι συντάκτες που παρέχουν συνεχή και έμμισθη εξαρτημένη εργασία σε ημερήσια εφημερίδα και νομίμως λειτουργούντα ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή οργανωμένα γραφεία ανταποκρίσεων εφημερίδων και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών καθώς και ειδησεογραφικών ιστοσελίδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της Ένωσης, με μισθό ίσο προς το κατώτατο όριο των συλλογικών συμβάσεων της Ένωσης ή τουλάχιστον ίσο με το κατώτερο όριο ασφαλιστικής κάλυψης από το οικείο ασφαλιστικό ταμείο (ΕΤΑΠ - ΜΜΕ). Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί νομίμως διαμένοντες και εργαζόμενοι στην Ελλάδα, έχουν όλα τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα και δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τη δημοσιογραφική ιδιότητα. Τα μέλη διακρίνονται σε δόκιμα και τακτικά.
  2. Συντάκτες νοούνται όσοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για τη συγκέντρωση και τη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ύλης, δηλαδή οι διευθυντές συντάξεως, αρχισυντάκτες, συντάκτες ύλης – γραφείου, αρθρογράφοι, σχολιαστές, ειδησεογράφοι, διαφόρων τομέων, διορθωτές. Απασχολούνται σε ημερήσιες εφημερίδες, ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς σταθμούς (που λειτουργούν με επίσημη κρατική άδεια) και ενημερωτικές ιστοσελίδες, στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης της Ενώσεως, τηρουμένων πάντοτε των προϋποθέσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 εδάφιο α του παρόντος άρθρου.
  3. Η συντακτική εργασία και επάρκεια των υποψηφίων μελών ελέγχεται από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Οι εγγραφόμενοι ως δόκιμα ή τακτικά μέλη, απαγορεύεται, επί ποινή διαγραφής, ν’ ασχοληθούν αποκλειστικά με μουσικές παραγωγές ή άλλα καθήκοντα αντίθετα προς την ιδιότητα του συντάκτου, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 εδάφιο β του παρόντος άρθρου.
  4. Κάθε νέος συντάκτης μόλις προσληφθεί με σχέση εξηρτημένης εργασίας σε ημερήσια εφημερίδα, ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή ενημερωτική ιστοσελίδα εγγράφεται έπειτα από αίτησή του σε κατάλογο μαθητευομένων που τηρεί η γραμματεία της Ένωσης. Όταν περάσουν δύο ή τρία χρόνια σύμφωνα με την παράγραφο 2α ο μαθητευόμενος εγγράφεται σε κατάλογο υποψηφίων δοκίμων μελών.
 2. Για την εγγραφή συντάκτη ως δοκίμου μέλους της Ένωσης, εκτός από τις παραπάνω προϋποθέσεις, απαιτούνται και οι εξής:
  1. Να έχει ο πτυχιούχος ανωτάτης δημοσιογραφικής σχολής διετή, ο πτυχιούχος κάθε άλλης ανωτάτης και ανωτέρας σχολής καθώς και ο κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης τριετή τουλάχιστον συνεχή και έμμισθη υπηρεσία συντάκτη και να αμείβεται με μισθό ίσο τουλάχιστον με το κατώτερο όριο ασφαλιστικής κάλυψης από το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην περιοχή Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας ή ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή ειδησεογραφική ιστοσελίδα της ίδιας περιοχής.
  2. Οι διακοπές απασχόλησης λόγω ασθενείας, στράτευσης, λοχείας, απεργίας και χρόνου επιδοτήσεων ανεργίας δεν διακόπτουν τον υπολογιζόμενο χρόνο προϋπηρεσίας, εφ’ όσον αμέσως μετά τη λήξη της διακοπής βεβαιώνεται η απασχόληση. Ο προ και μετά τη διακοπή χρόνος καθορίζεται για τον υπολογισμό του χρόνου προϋπηρεσίας.
  3. Ο μισθός του να είναι ίσος προς το κατώτατο όριο της εκάστοτε συλλογικής σύμβασης εργασίας που ισχύει για τα μέλη της Ένωσης ή ίσος τουλάχιστον με το κατώτερο όριο ασφαλιστικής κάλυψης από το οικείο ασφαλιστικό ταμείο (ΕΤΑΠ -ΜΜΕ).
  4. Να είναι κάτοχος πτυχίου ανωτάτης δημοσιογραφικής σχολής ή πτυχίου άλλης πανεπιστημιακής σχολής ή τουλάχιστον κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή ισοτίμου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.
  5. Να είναι ασφαλισμένος στο ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και να έχει καταβάλει εισφορές δύο (2) ετών αν είναι πτυχιούχος ανώτατης δημοσιογραφικής σχολής και τριών (3) ετών σε κάθε άλλη περίπτωση, που προβλέπεται στη παράγραφο 2α του παρόντος άρθρου.
  6. Να έχει ηλικία 21-40 ετών.
  7. Να έχει επιδείξει ήθος ανάλογο με την αποστολή του δημοσιογραφικού επαγγέλματος και συναδελφική αλληλεγγύη, ιδιαίτερα σε περιόδους αγωνιστικών εκδηλώσεων, για την πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης.
  8. Δόκιμα μέλη μετατάσσονται σε τακτικά με τη συμπλήρωση τουλάχιστο διετίας από την εγγραφή τους ως δοκίμων.
 3. Δεν εγγράφονται ως δόκιμα μέλη της Ένωσης όσοι έχουν με ιδιοκτήτες εφημερίδων, Ρ/Τ σταθμών και ειδησεογραφικών ιστοσελίδων συγγένεια αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ` αγχιστείας μέχρι έκτου βαθμού ή είναι συνεκδότες και μέτοχοι. Δεν εγγράφονται ως μέλη της Ένωσης όσοι με οποιοδήποτε τρόπο εκδήλωσαν αλληλεγγύη προς τους ιδιοκτήτες Μ.Μ.Ε. που με ενέργειες ή πράξεις τους βλάπτουν τα νόμιμα συμφέροντα των μελών της Ένωσης και όλων των εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. ή χρησιμοποιήθηκαν ως απεργοσπάστες στις περιπτώσεις απεργιακού αγώνα, έπειτα από απόφαση της Ένωσης ή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, ακόμα και αν συντρέχουν στο πρόσωπό τους όλες οι προϋποθέσεις για την εγγραφή τους.
 4. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ: Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν και μέλη άλλων Ενώσεων Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων, τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού. Για την εγγραφή τους ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.
Άρθρο 7

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

 1. Για την εγγραφή ως δόκιμου μέλους ή τη μετάταξη δοκίμου στα τακτικά, είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση στα τέλη Απριλίου, Αυγούστου και Δεκεμβρίου κάθε έτους στο Δ.Σ. της Ένωσης. Η αίτηση για την εγγραφή δοκίμου μέλους πρέπει να συνοδεύεται και από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Βεβαίωση εργοδότου για το χρόνο απασχόλησης και το ύψος των αποδοχών.
  2. Αποδεικτικό σπουδών.
  3. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ΕΤΑΠ – ΜΜΕ ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ασφαλιστικών καρτελών, για το χρόνο ασφάλισης και το ύψος των αποδοχών.
  4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα φορολογικών δηλώσεων για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εγγραφή του δόκιμου μέλους ανάλογα με τον τίτλο σπουδών που έχει.
  5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
  6. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
 2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων το Διοικητικό Συμβούλιο και εντός δέκα (10) ημερών, γνωστοποιεί στα μέλη της Ένωσης τον πίνακα των υποψηφίων και ζητά να εκφρασθούν εντός 15θημέρου εγγράφως οι τυχόν τεκμηριωμένες αντιρρήσεις τους για την εγγραφή υποψηφίου ή υποψηφίων ή τη μετάταξη δοκίμων σε τακτικά.
 3. Για την εγγραφή μελών ή τη μετάταξη δοκίμων σε τακτικά μέλη είναι απαραίτητη και η εισήγηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο γ. Βεβαιώσεις για το ύψος των αποδοχών και την ασφαλιστική κάλυψη θα πρέπει να υποβάλλονται και με την αίτηση μετάταξης των δοκίμων μελών για ένταξη στα τακτικά.
 4. Το Δ.Σ. της Ένωσης, ελέγχοντας την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων και εκτιμώντας με ελεύθερη κρίση το ήθος του υποψηφίου, την επαγγελματική του ικανότητα, την ευσυνειδησία και τη συμπεριφορά του γενικά απέναντι στους συναδέλφους του, καλεί αυτόν σε συνέντευξη πριν αποφασίσει για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής του. Το Δ.Σ. της Ένωσης αποφασίζει για την εγγραφή ή μη, μέσα σε 30 μέρες από το τέλος του μήνα που υποβλήθηκε η αίτηση.
 5. Κατά της απόφασης του Δ.Σ. για την εγγραφή ή μη νέου μέλους, χωρεί μέσα σε ένα μήνα από τη γνωστοποίηση της απόφασης προσφυγή του ενδιαφερομένου ή τακτικού μέλους στο Μικτό Συμβούλιο που συνέρχεται το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άσκηση της προσφυγής και αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.