Ιστορικό Μορφωτικού Ιδρύματος

Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Μορφωτικό Ίδρυμα Ενώσεως Συντακτών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας» που συστήθηκε από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Η σύσταση του Ιδρύματος εγκρίθηκε το 2004 (ΦΕΚ 1982/31-12-2004) και το καταστατικό του αποτελείται από 13 άρθρα για τη διοίκηση και διαχείριση του Ιδρύματος. Το Μορφωτικό Ίδρυμα εδρεύει στη Λάρισα επί της Μεγ. Αλεξάνδρου 3.

Σκοποί του Μορφωτικού Ιδρύματος
Σκοπός του Ιδρύματος είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν την εν γένει προαγωγή του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου της ελληνικής κοινωνίας και ειδικότερα των δημοσιογράφων. Για την ανάπτυξη του σκοπού αυτού, το ίδρυμα θα προβαίνει:

α) Στη σύνταξη ή υποβοήθηση μελετών πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

β) Στη θεσμοθέτηση, προκήρυξη και απονομή βραβείων σε συγγραφική εργασία, που αναφέρονται σε πολιτιστικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα.

γ) Στη διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων, στην παραγωγή έργων και στην έκδοση εντύπων και βιβλίων, καθώς και στην εκπόνηση μελετών και ερευνών που σχετίζονται με τους σκοπούς του Ιδρύματος.

δ) Στην οργάνωση βιβλιοθήκης και Μουσείου Τύπου, στην προκήρυξη δημοσιογραφικών, λογοτεχνικών και εικαστικών διαγωνισμών και στη λειτουργία εντευκτηρίου.

ε) Στη διεύρυνση της κοινωνικής δραστηριότητας των επαγγελματιών δημοσιογράφων, στην επιμόρφωση αυτών, στην παιδαγώγηση νέων δημοσιογράφων στους δεοντολογικούς κανόνες του επαγγέλματος, στην οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, διαλέξεων δημοσιογραφίας, σε εκδόσεις δημοσιογραφικής και ιστορικής θεματολογίας.

στ) Στη συνεργασία του Ιδρύματος με ΑΕΙ και αντίστοιχα ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και που θα αποβλέπουν σε συναφείς σκοπούς.