Δωρεάν πρόγραμμα Ε-LEARNING με τίτλο “OΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ”
April 5, 2017
Ευχές από το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε
April 11, 2017

Υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του έτους 2016

Έως τις 13 Απριλίου 2017 η προθεσμία.

Έως τις 13 Απριλίου 2017 η προθεσμία υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του έτους 2016 (χρήση 2015) και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων.

Η τρίμηνη παράταση (η προθεσμία έληγε στις 15 Ιανουαρίου) δόθηκε με βάση τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την Κύρωση Συμφωνίας με την Αίγυπτο σε θέματα Τουρισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη προθεσμία για την συμπλήρωση του πόθεν έσχες έληγε στις 15 Ιανουαρίου 2017.

Τη διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) απ΄ όλους τους υπόχρεους περιγράφει κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Όπως προκύπτει από την ΚΥΑ, οι υπόχρεοι θα μπορούν με ηλεκτρονικό τρόπο να μεταφέρουν τα στοιχεία της φορολογικής τους δήλωσης στο “Πόθεν Έσχες” όπως και τα στοιχεία των ακινήτων τους από το Ε9. Η υποβολή των δηλώσεων, που -όπως έχει ανακοινωθεί- θα γίνεται ηλεκτρονικά την ιστοσελίδα www.pothen.gr.

Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο νέο σύστημα «ΠΟΘΕΝ» (www.pothen.gr <http://www.pothen.gr>) με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet και ότι η αρμόδια Αρχή, στην οποία οι υπόχρεοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις είναι η Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 & ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 92 Τ.Κ. 11853 Τηλ.:210-34.01.945, 946, 951, Fax: 210-34.01.944, e-mail: pothen@hellenic-fiu.gr) και ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenic-fiu.gr.

 

Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και όσοι παρέχουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων και σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης με σύμβαση εργασίας ή έργου.

Οι υπόχρεοι στην υποβολή δήλωσης πρέπει να συμπεριλάβουν σε αυτήν τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν οι ίδιοι, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους στις 31 Δεκεμβρίου 2014 στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.

Δεν υποχρεούνται οι δημοσιογράφοι μέλη των Ενώσεων-μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), να υποβάλουν αντίγραφα της δήλωσής τους στις Ενώσεις τους και στην  Π.Ο.Ε.ΣΥ.

Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες» διατηρείται για ένα έτος μετά τη συνταξιοδότηση των δημοσιογράφων, εκτός και αν συνεχίζουν να προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες κατά τα ανωτέρω.

Οι υπόχρεοι που δεν θα υποβάλουν δήλωση ή υποβάλουν ανακριβή δήλωση αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο 150 έως 400 ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Με βάση σχετική εγκύκλιο, στο “Πόθεν Έσχες” θα πρέπει να δηλωθούν τα μετρητά που βρίσκονται εκτός τραπεζικού συστήματος εάν υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ, κινητά περιουσιακά στοιχεία εφόσον η αξία τους υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, όπως και μετοχές, ομόλογα, παράγωγα και καταθέσεις.

 

 

Υπηρεσίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή, τον Έλεγχο

 και την Επεξεργασία των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης – «ΠΟΘΕΝ»
Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης και η δήλωση οικονομικών συμφερόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.3213/2003 (Φ.Ε.Κ. 309/2003) υποβάλλονται από τους υπόχρεους ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την με αριθμ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ Β΄ 2579/15) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΠΟΘΕΝ».
Η δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003 (Φ.Ε.Κ. 309/2003) όπως ισχύει (αρχική δήλωση), υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας τους και περιλαμβάνει το σύνολο των κατά την ημερομηνία υποβολής υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους.

Για τα επόμενα έτη, η δήλωση περιουσιακής κατάστασης (ετήσια δήλωση), υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων, το αργότερο τρείς (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει μόνον τις μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου κατά το χρονικό διάστημα που αφορά η δήλωση. Κατά την υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, ο υπόχρεος οφείλει να επικαιροποιεί την περιουσιακή του κατάσταση σε σχέση με τη δήλωση του αμέσως προηγούμενου έτους και να διατηρεί αναλλοίωτα τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν μεταβληθεί.
Ειδικώς κατά την πρώτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της με αριθμ.ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ Β΄ 2579/15) ΚΥΑ, η δήλωση θεωρείται ως αρχική και ως εκ τούτου περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους στις 31 Δεκεμβρίου και όχι μόνο τις μεταβολές.
Η έγκριση των δηλωθέντων στοιχείων από τους συζύγους των υπόχρεων ως συνυποβάλλοντες, πραγματοποιείται επίσης με τους οικείους προσωπικούς κωδικούς, του συστήματος TAXISnet.
Η προσυμπλήρωση από το πληροφοριακό σύστημα στοιχείων της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης δεν απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων αυτών. Για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης προβλέπονται ποινικές κυρώσεις. Τα δικαιώματα των υπόχρεων και των αναφερομένων προσώπων στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί φορολογίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Συναδελφικά

 

Για το Δ.Σ. ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                               

Δημήτρης Χορταργιάς                                                Γιώργος Μπανάτσας                   

 

Leave a Reply