Βραβεία «Μαρκατά» σε φοιτητές δημοσιογραφίας
October 11, 2017
Επίσκεψη στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας
October 16, 2017

Πρόσληψη δημοσιογράφου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Όπως πληροφορηθήκαμε, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός, με ανακοίνωσή του γνωστοποιεί ότι θα προσλάβει έναν (1) Δημοσιογράφο για την στελέχωση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που διαρκεί όσο και η θητεία του Περιφερειάρχη.
Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης απαιτούνται γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας.
Οι προσλαμβανόμενοι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι είτε μέλη, αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε να έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.
Ο Δημοσιογράφος δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα των υπαλλήλων της Περιφέρειας και ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Περιφερειάρχη για την επικουρία του οποίου θα προσληφθεί.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον: επίσημη μετάφραση του τίτλου και φωτοαντίγραφο της αναγνώρισης του τίτλου ως ισότιμου της ημεδαπής)
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε θέση δημοσιογράφου ή οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο που αποδεικνύει ειδίκευση ή αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα που πρόκειται να απασχοληθεί.
4. Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία με την ιδιότητα του Δημοσιογράφου.
5. Βιογραφικό Σημείωμα
6. Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματος διορισμού και περί μη κατοχής άλλης θέσης και απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα (χορηγείται από την υπηρεσία)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας –Τμήμα Γραμματείας (Διοικητήριο, 1ος όροφος, Γραφείο 1.58) εντός δέκα (10) ημερών (20 Οκτωβρίου 2017) από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο. (Επισυνάπτεται και η επίσημη γνωστοποίηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας)

 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Συναδελφικά

Το Δ.Σ.

ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε

 

 

Leave a Reply