«Έφυγε» ο δημοσιογράφος Στέλιος Πούσιος
November 20, 2016
Απεργία των δημοσιογράφων στις 7 Δεκεμβρίου
November 29, 2016

Διαμαρτυρία στην αρχή καταπολέμησης

Η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε) είναι η μόνη επαγγελματική οργάνωση, που καλύπτει συνδικαλιστικά τους δημοσιογράφους που εργάζονται σε ημερήσιες εφημερίδες και ραδιοτηλεοπτικά μέσα στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας.
Το Καταστατικό της εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 861/31-8-1932 απόφαση του Πρωτοδικείου Βόλου και τροποποιηθέν και συμπληρωθέν ισχύει σήμερα και φέρεται καταχωρημένο στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Βόλου με αριθμό 184/16-3-1973 (παλαιά καταχώρηση 462/15-9-1932).
Μεταξύ των σκοπών της Ένωσης, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 2, είναι η συνένωση σε ενιαία επαγγελματική οργάνωση όλων των συντακτών που εργάζονται στην περιοχή της Ένωσης και η προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και ηθικών συμφερόντων των μελών της.
Η ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε σύμφωνα με το συνδικαλιστικό νόμο 1264/1982, αλλά και το Καταστατικό της, δεν αποτελεί Δημόσια υπηρεσία ή φορέα αλλά ούτε και οποιαδήποτε μορφής εταιρεία ΝΠΙΔ και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί ως υπηρεσία ή φορέας που να αναλάβει ή να αναθέσει σε μέλη της ή σε εργαζόμενους στο συνδικαλιστικό σωματείο, να παρακολουθούν τα μέλη της για τήρηση υποχρεώσεων τους σε φορολογικές ή άλλες αρχές. Κάτι τέτοιο θα ήταν αδιανόητο για ελεύθερη συνδικαλιστική οργάνωση και για δημοσιογραφικό σωματείο.
Οι σκοποί της ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε, σύμφωνα με το Καταστατικό της, αφορούν αποκλειστικά και μόνο συνδικαλιστική δραστηριότητα, όπως στην υπεράσπιση των εργασιακών και κοινωνικο-ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μελών της και στην υπηρέτηση των αρχών της πολυφωνίας, καλώντας τα μέλη της να εφαρμόζουν, με διαδικασία αυτοδέσμευσης και αυτορρύθμισης, τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Η εγγραφή ως μέλος στην ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε είναι οικιοθελής, γίνεται κατόπιν αιτήσεώς τους, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Καταστατικού της Ενώσεως και αποχωρούν ελευθέρως, εφόσον το θελήσουν.
Αντιστοίχως η ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε δεν νομιμοποιείται να τηρεί και να παρέχει για τα μέλη της περισσότερα προσωπικά δεδομένα, από αυτά, που τα ίδια δηλώνουν κατά την εγγραφή τους και τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών, που αυτή υπηρετεί βάσει του Καταστατικού της.
Είναι χαρακτηριστικό, ότι μετά από καταγγελία μελών της ΕΣΗΕΑ (Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών), συναφούς ενώσεως με την δικιά μας, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ’ αριθμ. 28/2005 απόφασή της έκρινε ότι «ναι μεν η καταχώριση στο αρχείο της ΕΣΗΕΑ στοιχείων των μελών της (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, εργασιακός χώρος) είναι νόμιμη γιατί μπορεί να συνιστά επεξεργασία αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών του Καταστατικού της, η δημοσιοποίηση όμως αυτών, (ιδιότητα του μέλους, χώρος εργασίας κτλ) υπερβαίνει την αρχή της αναλογικότητας του άρ. 4 παρ. 1α του ν. 2412/1997 και ότι στο μέτρο που τα εν λόγω στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί όσον αφορά την ακρίβεια των δεδομένων που περιλαμβάνουν … καθ’ όσον … η δημοσιοποίηση ανακριβών στοιχείων… μπορεί να επιφέρει προσβολή και βλάβη της προσωπικότητας εκείνου ως προς τον οποίο τα στοιχεία δεν είναι ακριβή» και για το λόγο αυτό επέβαλε στην ΕΣΗΕΑ πρόστιμο 5.000 €. Κατά της αποφάσεως αυτής ασκήθηκε ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως, η οποία απορρίφθηκε.
Στο αρχείο της ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε περιλαμβάνονται μόνο τα στοιχεία, που έχει δηλώσει κάθε μέλος μας με την αίτηση εγγραφής του, τα οποία προφανώς δεν διασταυρώνονται, στα οποία και δεν περιλαμβάνεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, καθώς αυτός αποτελεί στοιχείο που δεν έχει καμία συνάφεια με την δραστηριότητά μας ως συνδικαλιστικού σωματείου και επιπροσθέτως αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, που το μέλος μας δεν καλείται να δηλώσει κατά την εγγραφή του, αφού δεν εξυπηρετεί κανέναν από τους σκοπούς μας. Σε καμία περίπτωση η ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε δεν μπορεί να βεβαιωθεί και να βεβαιώσει ότι τα στοιχεία αυτά είναι ανά πάσα στιγμή ακριβή, με την έννοια ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Οι δημοσιογράφοι περιλαμβάνονται από χρόνια στα πρόσωπα, που έχουν υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικά η με την αποστολή τoυ καθιερωμένου εντύπου με τα σχετικά, αρμοδίως, μέσω ταχυδρομείου.
Με βάση τη αυθεντική ερμηνεία της σχετικής διάταξης, όπως ισχύει (ν. 3213/2003 άρθρο 1 εδ. κ’) η υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες αφορά όσους παρέχουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες «με σύμβαση εργασίας η έργου».
Συνεπώς, τα μέλη της ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε, υπό την ιδιότητά τους αυτή, εφόσον παρέχουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες “με σύμβαση εργασίας ή έργου” τα μέλη μας υποχρεούνται σύμφωνα με το ν. 3213/2003 να υποβάλλουν Δήλωση Πόθεν έσχες, την Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, όπως έχει πλέον μετονομαστεί μετά τις τροποποιήσεις που έχει υποστεί ο νόμος.
Οι συνταξιούχοι δημοσιογράφοι παύουν να έχουν την υποχρέωση αυτή ένα χρόνο μετά την συνταξιοδότησή τους.
Ήδη έχει αποσταλεί σε όλα τα μέλη της ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε ανακοίνωση του Δ.Σ, που επισημαίνει την υποχρέωση για την έγκαιρη κατάθεση της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Leave a Reply