Καταγγέλλουμε τη δράση των ακροδεξιών ρατσιστών
October 4, 2016
Προσωρινό «αγγελιόσημο» 9,5% στις διαφημίσεις!
October 4, 2016

Ανακοίνωση για τις δηλώσεις «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»

Σύμφωνα με το ν. 4425/2016, κατ’ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016 (χρήση 2015) του ν. 3213/2003 και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων, η προθεσμία υποβολής αρχίζει την 15η Οκτωβρίου 2016 και λήγει την 15η Ιανουαρίου 2017.
Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο νέο σύστημα «ΠΟΘΕΝ» (www.pothen.gr ) με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet και ότι η αρμόδια Αρχή, στην οποία οι υπόχρεοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις είναι η Γ’ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 & ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 92 Τ.Κ. 11853 Τηλ.:210-34.01.945, 946, 951, Fax: 210-34.01.944, e-mail: pothen@hellenic-fiu.gr) και ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenic-fiu.gr.
Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης είναι οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων Ενώσεων Συντακτών, καθώς και όσοι παρέχουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων και σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης με σύμβαση εργασίας ή έργου.
Οι υπόχρεοι στην υποβολή δήλωσης πρέπει να συμπεριλάβουν σε αυτήν τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν οι ίδιοι, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους στις 31 Δεκεμβρίου 2014 στην ημεδαπή και την αλλοδαπή.
Δεν υποχρεούνται οι δημοσιογράφοι μέλη των Ενώσεων-μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.), να υποβάλουν αντίγραφα της δήλωσής τους στις Ενώσεις τους και στην Π.Ο.Ε.ΣΥ.
Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες» διατηρείται για ένα έτος μετά τη συνταξιοδότηση των δημοσιογράφων, εκτός και αν συνεχίζουν να προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες κατά τα ανωτέρω.
Οι υπόχρεοι που δεν θα υποβάλουν δήλωση ή υποβάλουν ανακριβή δήλωση αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο 150 έως 400 ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Υπηρεσίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή, τον Έλεγχο
και την Επεξεργασία των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης – «ΠΟΘΕΝ»
Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης και η δήλωση οικονομικών συμφερόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.3213/2003 (Φ.Ε.Κ. 309/2003) υποβάλλονται από τους υπόχρεους ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την με αριθμ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ Β΄ 2579/15) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΠΟΘΕΝ».
Η δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003 (Φ.Ε.Κ. 309/2003) όπως ισχύει (αρχική δήλωση), υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας τους και περιλαμβάνει το σύνολο των κατά την ημερομηνία υποβολής υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους.
Για τα επόμενα έτη, η δήλωση περιουσιακής κατάστασης (ετήσια δήλωση), υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων, το αργότερο τρείς (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει μόνον τις μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου κατά το χρονικό διάστημα που αφορά η δήλωση. Κατά την υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, ο υπόχρεος οφείλει να επικαιροποιεί την περιουσιακή του κατάσταση σε σχέση με τη δήλωση του αμέσως προηγούμενου έτους και να διατηρεί αναλλοίωτα τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν μεταβληθεί.
Ειδικώς κατά την πρώτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της με αριθμ.ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ Β΄ 2579/15) ΚΥΑ, η δήλωση θεωρείται ως αρχική και ως εκ τούτου περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους στις 31 Δεκεμβρίου και όχι μόνο τις μεταβολές.
Η έγκριση των δηλωθέντων στοιχείων από τους συζύγους των υπόχρεων ως συνυποβάλλοντες, πραγματοποιείται επίσης με τους οικείους προσωπικούς κωδικούς, του συστήματος TAXISnet.
Η προσυμπλήρωση από το πληροφοριακό σύστημα στοιχείων της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης δεν απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων αυτών. Για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης προβλέπονται ποινικές κυρώσεις. Τα δικαιώματα των υπόχρεων και των αναφερομένων προσώπων στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί φορολογίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Συχνές Ερωτήσεις
1. Πότε ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003 (αρχική δήλωση);
Ο υπόχρεος υποβάλλει αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητάς του ως υπόχρεος.
2. Τι περιλαμβάνει η αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης;
Η αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία.
3. Πότε ο υπόχρεος υποβάλλει ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ);
Ο υπόχρεος υποβάλλει κάθε έτος εφόσον διατηρεί την ιδιότητά του και για ένα (1) έτος μετά την απώλεια αυτής. Η υποχρέωση υποβολής της ΔΠΚ για ένα (1) έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου αφορά στο αμέσως επόμενο ημερολογιακό έτος από το έτος απώλειας αυτής. Όσοι ανέλαβαν για πρώτη φορά καθήκοντα εντός του 2015 θα υποβάλλουν αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Όσοι άσκησαν καθήκοντα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το 2014, θα υποβάλλουν ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
4. Τι περιλαμβάνει η ετήσια ΔΠΚ;
Η ετήσια ΔΠΚ περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους περιουσιακά στοιχεία. Κατά την υποβολή της ΔΠΚ ο υπόχρεος επικαιροποιεί την περιουσιακή του κατάσταση σε σχέση με την τελευταία υποβληθείσα ΔΠΚ και διατηρεί αναλλοίωτα τα στοιχεία τα οποία δεν έχουν μεταβληθεί. Κατά την πρώτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής ΔΠΚ η δήλωση θεωρείται ως αρχική και ως εκ τούτου περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και όχι μόνον τις μεταβολές.
5. Καταχωρίζονται περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται και εκποιούνται/διαγράφονται εντός του ιδίου έτους;
Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση απόκτησης και μεταβίβασης, εντός του έτους που αφορά η δήλωση, οχημάτων καθώς και πλωτών και εναερίων μέσων.
6. Πρέπει η ΔΠΚ να εγκριθεί και από τον/την σύζυγο του υπόχρεου κατά την υποβολή;
Η ΔΠΚ είναι κοινή για τον υπόχρεο και τον/την σύζυγο. Η ΔΠΚ πρέπει να εγκριθεί/οριστικοποιηθεί και από τον/την σύζυγο του υπόχρεου. Η έγκριση γίνεται μετά την οριστικοποίηση της ΔΠΚ από τον υπόχρεο. Ο/Η σύζυγος του υπόχρεου πρέπει να συνδεθεί από την αρχή στο σύστημα, κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών στο TAXISnet. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του ή της συζύγου του υπόχρεου να υποβάλλει κοινή δήλωση, η δήλωση υποβάλλεται μόνον από τον υπόχρεο, ο οποίος οφείλει να αναφέρει συγχρόνως στις παρατηρήσεις του συστήματος, το γεγονός της άρνησης ή αδυναμίας έγκρισης από τον/την σύζυγο.
7. Με ποιό τρόπο ο/η σύζυγος εγκρίνει τα περιεχόμενα της ΔΠΚ που τον/την αφορούν;
Μετά την οριστικοποίηση της ΔΠΚ από τον υπόχρεο, ο/η σύζυγος πρέπει να συνδεθεί εκ νέου στο σύστημα, με τους δικούς του/της προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Μέσω του κουμπιού/επιλογής “Προβολή Δήλωσης (pdf)” το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στο/στη σύζυγο του υπόχρεου να εμφανίσει μόνο τα ατομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχει υποβάλλει με τη ΔΠΚ του ο υπόχρεος. Η έγκριση γίνεται μετά την επιλογή του κουμπιού “Οριστικοποίηση”. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υπόχρεος προηγουμένως να έχει οριστικοποιήσει τη ΔΠΚ.
8. Μετά την οριστικοποίηση της ΔΠΚ και εφόσον διαπιστωθεί από τον υπόχρεο ότι υποβλήθηκαν λάθος στοιχεία, τι ενέργειες πρέπει να γίνουν;
Εφόσον έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΔΠΚ, ο υπόχρεος πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια αρχή ελέγχου.
9. Τα στοιχεία που αντλούνται στο σύστημα ΠΟΘΕΝ από το σύστημα TAXIS είναι επαρκή για την πληρότητα της ΔΠΚ;
Όχι. Για τη συμπλήρωση της ΔΠΚ απαιτούνται επί πλέον στοιχεία που αφορούν στην περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου. Ενδεχόμενη διαφοροποίηση των πραγματικών στοιχείων σε σχέση με αυτά που αντλούνται από το σύστημα TAXIS δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την ευθύνη για την ορθή καταχώρισή τους.
10. Στη ΔΠΚ πρέπει να καταχωρηθούν τα περιουσιακά στοιχεία όλων των τέκνων;
Ο υπόχρεος δηλώνει στη ΔΠΚ την περιουσιακή κατάσταση των ανήλικων τέκνων αυτού και του/της συζύγου. Τα ενήλικα τέκνα καταχωρίζονται στην καρτέλα “Στοιχεία οικείων” στο πεδίο “Συγγενείς Υπόχρεου”.
11. Συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλοι οι πίνακες της ΔΠΚ;
Ναί. Οι πίνακες της ΔΠΚ συμπληρώνονται υποχρεωτικά εφόσον ο υπόχρεος έχει στην κατοχή του αντίστοιχα με τους πίνακες περιουσιακά στοιχεία.. Η επιλογή του σχετικού κουμπιού/check box «Επιβεβαιώνω την ορθότητα και την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων…» γίνεται σε όλους τους πίνακες.
12. Πως ολοκληρώνεται η οριστικοποίηση/υποβολή της ΔΠΚ;
Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της ΔΠΚ, ο υπόχρεος επιλέγει σε κάθε πίνακα το κουτί/check box “Επιβεβαιώνω την ορθότητα και την πληρότητα των ανωτέρω στοιχείων…”. Στη συνέχεια ο υπόχρεος επιλέγει το ενεργοποιημένο πλέον κουμπί “Οριστικοποίηση Δήλωσης”.
13. Πότε ο υπόχρεος επισυνάπτει έγγραφα στην ηλεκτρονική ΔΠΚ;
Ο υπόχρεος επισυνάπτει μέσω της επιλογής του κουμπιού “Έγγραφα Δήλωσης” τα έντυπα Ε1 “Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος” και Ε9 “Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων” μόνο στην περίπτωση που το έχει δηλώσει στην Υπεύθυνη Δήλωση κατά την αρχική διαδικασία υποβολής της ΔΠΚ. Επίσης ο υπόχρεος επισυνάπτει στη ΔΠΚ όσα έγγραφα ζητηθούν από την αρμόδια αρχή ελέγχου.
14. Πότε υποβάλλεται η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ);
Η ΔΟΣ υπάρχει σαν ξεχωριστός πίνακας στο σύστημα υποβολής ΔΠΚ. Η ΔΟΣ υποβάλλεται ταυτόχρονα με τη ΔΠΚ.
15. Μετά την υποβολή αρχικής ΔΠΚ υπάρχει υποχρέωση και υποβολής ετήσιας ΔΠΚ μέσα στο ίδιο έτος;
Όχι.
16. Στην περίπτωση που ο/η σύζυγος δεν κατέχει κανένα περιουσιακό στοιχείο υποχρεούται να συμφωνήσει με την ΔΠΚ του/της υπόχρεου;
Ο/η σύζυγος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να συμφωνήσει με τη ΔΠΚ της/του υπόχρεου.
17. Πως δηλώνονται τα κοινά περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου με τον/την σύζυγο (π.χ ακίνητο εξ αδιαιρέτου);
Σε κάθε περίπτωση ακινήτου και όσον αφορά τον υπόχρεο θα πρέπει να καταχωρίζονται στην ίδια εγγραφή / καταχώριση, όλα τα εμπράγματα δικαιώματά του που αναφέρονται στο συμβόλαιο απόκτησης, στο ποσοστό που του αναλογεί. Αντίστοιχη ξεχωριστή καταχώριση θα πρέπει να πραγματοποιείται και για το/τη σύζυγο αυτού.
18. Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), τι ενέργειες πρέπει να γίνουν;
Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια αρχή ελέγχου.
19. Αν είναι και ο/η σύζυγος υπόχρεος/η σε υποβολή ΔΠΚ από άλλη ιδιότητα υποβάλλεται μία μόνο ΔΠΚ;
Όχι. Ο καθένας από τους συζύγους υποβάλλει ξεχωριστή ΔΠΚ εκ της δικιάς του ιδιότητας.
20. Οι αλλαγές που πραγματοποιούν οι υπόχρεοι στα στοιχεία που αντλούνται στο σύστημα ΠΟΘΕΝ από το το σύστημα TAXIS, αποθηκεύονται και στα δύο συστήματα;
Όχι. Το σύστημα ΠΟΘΕΝ και το σύστημα TAXIS είναι ανεξάρτητα συστήματα. Διαλειτουργούν μεταξύ τους με τρόπο που να διευκολύνεται ο υπόχρεος στην προσυμπλήρωση της δήλωσης με ατομικά του στοιχεία τα οποία είναι ήδη καταχωρημένα στο TAXIS. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτά τα στοιχεία παραμένουν αποθηκευμένα μόνο στο σύστημα ΠΟΘΕΝ.
21. Κατά τη διαδικασία υποβολής της ΔΠΚ, πότε επιλέγεται από τον υπόχρεο η τιμή «ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ»;
Επιλέγεται όταν καμία άλλη εκ των προτεινόμενων από το σύστημα τιμών δε μπορεί να σχετισθεί με το υπό καταχώρηση στοιχείο. Σην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος πρέπει να καταχωρίσει επιπλέον, στο σχετικό πεδίο παρατηρήσεων, την αναλυτική του περιγραφή.

Leave a Reply